Så länge håller ett sedumtak

När man ska bygga ett nytt hus eller renovera taket på ett befintligt hus kan det bli aktuellt med ett nytt takmaterial. En fråga som då kan uppstå är hur länge olika typer av takmaterial egentligen håller. Ett sedumtak är ett tak med en lång hållbarhet.

Läs mer också här om våra tjänster inom sedumtak i Stockholm

Sedumtak kan hålla flera decennier

På marknaden idag finns det många typer av takmaterial och vilken typ av tak som man ska välja beror bland annat på förutsättningarna vid det specifika huset, men även på vad man själv föredrar. Bland de klassiska valen finns tegel- och betongpannor. Ett annat val är ett tak av plåt och ytterligare ett val är alltså någon typ av grönt tak, som ett sedumtak.

Ett sedumtak är ett tak med flera fördelar. För det första så hjälper sedumväxterna till att isolera huset på ett bra sätt, vilket får ned kostnaderna för uppvärmningen av huset. Ett sedumtak är även fint att se på och smälter bra in med den omgivande naturen och ekosystemen. Slutligen så minskar sedumväxterna även avrinningen av vatten från taket.

Hållbarheten på ett visst takmaterial kan skilja sig från fall till fall, men det finns ändå vissa riktlinjer. Hur länge ett tak håller beror både på den plats där taket finns samt på hur väl taket underhålls och tas om hand. Generellt kan ändå sägas att ett sedumtak kan hålla i upp till 20 år innan man måste byta ut taket.

Sedumtak i Stockholm

Vi bygger sedumtak runt om i Stockholmsområdet och ger även rådgivning inom exempelvis hur du ska ta hand om ditt sedumtak på bästa sätt. Genom att se över taket och underhålla det med jämna mellanrum kan man öka livslängden. Hör av dig för din hjälp med sedumtak i Stockholm.