Så byggs ett sedumtak

När man ska anlägga ett nytt tak finns det mycket att tänka på. Först och främst ska man välja vilken typ av tak som man ska ha och sedan krävs även kunskap kring hur taket ska anläggas. För er som har valt att bygga ett sedumtak är det bra att veta hur processen, med start i ett tätskikt och avslut i färdigt sedumtak, går till.

Takläggning sedum

Ett byggande av sedumtak i flera steg

När vi bygger sedumtak i Stockholmsområdet börjar byggandet först med att ett tätskikt monteras på taket eller att det tätskikt som redan finns på taket ses över så att det är i tillräckligt bra skick. Tätskiktet kan bestå av material som papp eller gummi. Efter att arbetet med tätskiktet är klart monteras sedan ett avslut i plåt runt längs med kanten.

Nästa steg när man bygger ett sedumtak är att montera ett dräneringslager ovanpå tätskiktet. Ovan och under dräneringslagret ska också en fiberduk placeras. Ovanpå dräneringslagret kan sedan sedummattorna placeras kant i kant tills de fyller hela takytan. Byggandet av sedumtaket avslutas i det sista steget med att sedumen gödslas.

Kontakta oss vid frågor

Att tänka på när man bygger ett sedumtak i Stockholm är först och främst att det kan krävas av tätskiktet att materialet är rotsäkert så att inte rötter från sådant som ogräs kan ta sig ned och ha sönder tätskiktet. Det kan även vara bra att tänka på att sedummattorna vid behov kan behövas göras tyngre med grus eller sand. Det kan exempelvis vara om taket är utsatt för extra mycket vind.

Om man inte vet hur byggandet av sedumtaket eller monteringen av ett tätskikt ska gå till kan det vara bra att ta kontakt med en professionell firma. Kontakta oss gärna vid frågor eller för hjälp med byggande av sedumtak.